UIA-SEJD halo workshop internal ba kargu Xefia
Unidade Inspesaun no Auditoria - SEJD

By Admin 25 Febereiru 2020, 14:41:28 TLs DESPORTU
UIA-SEJD halo workshop internal ba kargu Xefia

Dili (24/02/2020) - Sekretáriu Estadu Juventude no Desportu (SEJD) ne’ebe reprezenta husi Xefe Gabinete SEJD hodi loke workshop kona-ba desaminasaun ba informasaun husi UIA unidade inspesaun auditorio SEJD nian.
Ho ida ne’e Xefe Gabinete SEJD Deonisia Maria Savio hateten katak hato’o apresiasaun no louva ba GIA ninia servisu no mos nia agenda ba daluhuluk tinan ida ne’e hodi desimina no loke workhsop ida ne’e hodi loke ita ba hamutuk atu hanoin no mos ba prosedimentus sira ne’ebe maka SEJD iha no mos ba informasaun adisional sira ne’ebe maka governu presiza no funsionariu sira presiza tuir iha nia kna’ar lor-loron.

Entertantu Diretór Nasionál (UAI) Unidade Inspesaun Auditorio SEJD Lambertu Viana hateten katak Objetivu husi workshop ne’e atu fahe informasaun no dessamina kona-ba prosedimentu legais no regulamentus liu-liu ba organika no leis ne’ebe maka agora dadaun kesi ita atu hala’o aktividade ho diak no liu-liu ba kargu xefia ho diresaun ne’ebe xefia, no iha SEJD ne’e fahe ba diresaun geral rua mak diresaun nasionál juventude no desportu, no Diresaun nasionál servisus koorporativus, atu nune’e funsioanrius sira bele intende ho didiak, tamba agora ba oin ne’e servisu sei todan, tamba buat hot-hotu transparensia no buat hotu-hotu presiza audit no buat hot-hotu presiza halo servisu ho diak no liu-liu sistema tenke klaru no kuandu sistema diak ona no servisu tuir kna’ar saida mak ita hetan ba kada invidu ne’ebe hakna’ar bá.

@COPYRIGHT2020#MEDIAGAB-DNICTSEJD#
Video Ligasaun:


Hare Komentariu Hotu-Hotu

Hakerek Komentariu