TREINAMENTO ONLINE BA JORNALISTA RADIO KOMUNIDADE SIRA

By Admin 22 Julhu 2019, 18:33:55 TLs JUVENTUDE
TREINAMENTO ONLINE BA JORNALISTA RADIO KOMUNIDADE SIRA

TREINAMENTO ON LINE BA JORNALISTA RADIO KOMUNIDADE SIRA

Dili. Asosiasaun radio komunidade Timor-leste (ARKTL) fo treinamento “online media” ba jornalista Radio komunidade sira, husi municipio 5 (lima); Radio komunidade Lian Matebian Baucau, Radio komunidade Tokodede, Liquisa, Radio komunidade Rai Husar Aileu, Radio komunidade Café Ermera no Radio komunidade Lorico Lian Dili.

Materia espesifiko hirak ne’ebe mak jornalista radio komunidade sira hetan husi treinamento ne’e mak mak wordpress, wix, facebook page, facebook group, linked in, twitter, you tube, audio boom, iTunes no crowd funding.

Treinamento on line ne’e halao iha salaun ARKTL iha Fatuhada Dili durante loron nen ne’ebe mak fahe ba etapa rua mak hanesan etapa dahuluk hahu husi 21 -23 setembro no kontinua fali ba etapa daruak ne’ebe mak realija husi 28 -30 Setembro. Presidente ARKTL Prezado Ximenes iha nian serbisu fatin, Fatuhada hateten katak liu husi formasaun ida ne’e, ARKTL hakarak fo biban ba jornalista radio komunidade sira atu aprende konaba oinsá atu serbisu uza rede sosial, liu-liu hanorin jornalista radio komunidade sira oinsá atu publika informasaun ne’ebe mak sira hetan iha tereino, liu husi rekursu media on line sira hanesan wordprees, facebook, audio broom no sira seluk tan, atu nune’e Radio komunidade ninia ema sira ne’ebe mak iha fatin seluk mos bele asesu ba informasaun hirak ne’ebe mai husi municipio nian tamba sira bele asesu iha internet hodi le no rona nutisia hirak ne’e liu husi publikasaun on line. Nu’udar Jornalista radio komunidade, sira persija iha kapasidade atu serbisu uza media on line hodi bele reforsa sira ninian estasaun radio ninian fungsaun iha sosiadade.

Presidente ARKTL ne’e mos sublinha liu tan katak treinamento ida ne’e bele realija tamba hetan suporta husi Centro Radio Komunidade (CRC). Nia espera depoiz tuir ona formasaun ida ne’e, jornalista radio komunidade sira ne’e, bele kria sira ida-idak ninia account program radio nian, hodi bele fasilita sira atu publika informasaun ne’ebe mak relasiona ho sira nia programa. Alende ne’e , Nia mos motiva jornalista radio komunidade sira wainhira fila-fali ba sira ida-idak ninia estasaun radio; uja matenek ou kuinesimento ne’ebe mak sira iha ona ne’e, hodi bele dezenvolve publikasaun nutisia iha sira ninian estasaun radio rasik. Nia mos fo hanoin katak nu;udar jornalista wainhira uza media on line atu servi interese publiku laos atu uza media on line hodi hafoer ou desfama ema seluk.

Iha parte seluk Eduardo Exposto Tchea partisipante husi estasaun radio Tokodede, munisipiu Liquisa hateten katak sé bele karik, ARKTL halao mos treinamento hanesan ne’e, ba maluk jornalista radio komunidade sira seluk, ou ba halao treinamento hanesan ne’e iha ami ninia estasaun radio komunidade ida-idak atu nune’e estaf radio komunidade sira hotu bele akompanha atu sira mos bele hatene saida mak online media ida ne’e . Joao Borges partisipante husi radio Rai Husar munisipiu Aileu mos hatutan liu tan katak agora ita iha tiha ona era globalizasaun que ita tenke reforsa media konvensional sira ne’e liu husi media on line tamba nu’udar serbisu nain iha radio komunidade, ita persija lori komunidade sira nia lian liu husi online atu nune’e fasil ba ema barak atu assesu iha mundu globalizasaun ne’e.

Iha loron ikus husi treinamento ne’e, partisipante sira simu mos certifikado “INTRODUSAUN ONLINE MEDIA” neebe mak oferese husi ARKTL nu’udar rekonhesementu ba matenek ne’ebe mak sira hetan durante tuir treinamento ida ne’e.
Hare Komentariu Hotu-Hotu

Hakerek Komentariu