Muda Ba Leten

Fila Fali Ba Pajina Prinsipal

Informasaun Tag "JUVENTUDE"

IMG_0534.jpg

Grupu Klibur Kalohan Foun Suku La...0

👤Admin 🕔08:21:56, 15 Setembru 2022

Dili; Loron 13, fulan Setembru, tinan 2022; Sekretária Estadu Juventude no Desportu, serbisu hamutuk ho autoridade lokal nomos Sentru Juventude Comoro (CCYC) koileta ikan nila iha suku Lahane Oriental, Aldeia . . .

Le'e Kontinua
FB_IMG_1663048010873.jpg

SEJD ho Autoridade Lokal Munisipi...0

👤Admin 🕔13:16:45, 13 Setembru 2022

Ainaro; Loron 08, fulan Setembru, tinan 2022; Sekretária Estadu Juventude no Desportu, serbisu hamutuk ho autoridade lokal no sentru juventude Munisipiu Ainaro koileta ikan no fahi iha Munisipiu Ainaro, atividade . . .

Le'e Kontinua
Karau.jpg

Sekretariu Estadu Abrao Saldanha ...0

👤Admin 🕔14:08:35, 13 Maio 2022

AINARO - Sekretáriu Estadu Juventude no Desportu (SEJD), Abrão Nokosiku Saldanha halo vizita kortejia ba grupu integradu tolu iha suku Foho-ailiko, Postu Administrativu Hatu-Udo, Munisipiu Ainaru iha Tersa . . .

Le'e Kontinua
DG-Diskursu.jpg

Diskursu Diretor Jeral Juventude ...0

👤Admin 🕔13:16:52, 11 Agostu 2021

Diretor Jeral Juventude no Desportu iha Sekretaría Estadu Juventude no Desportu (SEJD), Sr. David Tomas de Deus nia diskursu iha abertura Seremonia sira ba Selebrasaun loron internasional juventude iha . . .

Le'e Kontinua
SEJD-PARLAMENTU.jpg

SEJD Hatoo Opiniaun iha Audensia ...0

👤Admin 🕔19:03:40, 11 Julhu 2021

DILI - Sekretariu Estadu Juventude no Desportu (SEJD), Eng. Abrão Nokosiku Saldanha partisipa hodi fohanoin iha audensia públika ne’ebé Komisaun F Parlamentu Nasional hala’o iha Hotel . . .

Le'e Kontinua
desiminasaun.jpg

Funsionariu SEJD Partisipa Desimi...1

👤Media DNICT 🕔10:16:15, 25 Junhu 2021

DILI- Dirijentes no funsionariu sira iha Sekretáriu Estadu Juventude no Desportu, iha Kinta, loron 24 fulan juñu tinan 2021 ne’e partisipa desiminasaun lei nu 7/2020, 26 Agosto kona ba medida . . .

Le'e Kontinua
Entrega_xave.jpg

Sekretariu Estadu Juventude no De...3

👤Media DNICT 🕔10:04:46, 25 Junhu 2021

DILI- Sekretáriu estadu juventude no desportu sua excellensia Eng. Abrão Nokosiku Saldanha akompaña ho amo capelaun ba ema ho defisiensia Pe. Adrianus Olla, tersa loron 22 fulan juñu 2021 . . .

Le'e Kontinua
Posibilidade.jpg

SEJD-RTTL.Ep halo Reuniaun Posibi...0

👤Media DNICT 🕔08:07:51, 29 Julhu 2021

DILI- Sekretáriu Estadu Juventude no Desportu Excellensia Eng.Abrão Nokosiku Saldanha halo reuniaun ho presidente RTTL.Ep José Antonio Belo “ Taraleu” Iha sala reuniaun SEJD Lecidere . . .

Le'e Kontinua
SEJD_Vasina_Sinovac.jpg

Sekretariu Estadu Juventude no De...0

👤Admin 🕔20:01:28, 18 Junhu 2021

DILI – Sekretáriu Estadu Juventude no Desportu (SEJD), Abrão Nokosiku Saldanha, simu vasina Sinovac, dose dahuluk iha lansamentu ne’ebé realiza iha Universidade Nasional Timor . . .

Le'e Kontinua
IMG-20210618-WA0019.jpg

SEJD Apresia Serbisu Hamutuk ho U...0

👤Admin 🕔16:33:55, 18 Junhu 2021

DILI – Sekretaria Estadu Juventude no Desportu (SEJD) apresia no agradese serbisu hamutuk no apoiu sira ne’ebé SEJD hetan husi UNICEF durante tinan barak nia laran. Apresiasaun ne’e hato’o . . .

Le'e Kontinua
IMG-20210608-WA0009.jpg

SEJD haksolok ho atividade sira n...0

👤Admin 🕔14:10:10, 09 Junhu 2021

DILI – Sekretáriu Estadu Juventude no Desportu (SEJD), Sua Excellencia Abrão Nokosiku Saldanha apresia ho atividade hosi Aliansa Labarik Feto sira ka Girls Alliance. Sekretariu Estadu nian . . .

Le'e Kontinua
fahexaaaa.jpg

SEJD Fo Solidariedade Ba Komunida...0

👤Media DNICT 🕔14:46:18, 20 Abril 2021

DILI- Sekretariu Estadu Juventude no Desportu, Excellencia Eng. Abrão Saldanha hamutuk ho Sekretariu Estadu Kooperativa, Excellencia Elisario Fereira, vizita ba area Terminal Becora hodi hare direita situasaun . . .

Le'e Kontinua
Pajniaatividade.jpg

Joven Sira Husi PAJ Hahu Halao Li...0

👤Media DNICT 🕔14:20:42, 20 Abril 2021

DILI- Juventude volutariu sira ne’ebé halibur-an iha Posku Asaun Juventude (PAJ) ne’ebé harii husi Sekretaría Estadu Juventude no Desportu (SEJD) ba situasaun hafoin kalamidade . . .

Le'e Kontinua
Pajnian.jpg

SEJD Hari Posku Asaun Juventude H...0

👤Media DNICT 🕔14:25:53, 20 Abril 2021

DILI- Sekretariu Estadu Juventude no Desportu, Excellencia Eng. Abrão Saldanha lidera sorumutu ida ho dirijente no parseiru sira SEJD nian hodi diskuti kona-ba oinsa atu involve joven sira iha serbisu . . .

Le'e Kontinua
solidariedade.jpg

SEKoop ho SEJD Vizita no fo Solid...0

👤Media DNICT 🕔14:25:28, 20 Abril 2021

Dili - Sekretáriu Estadu Kooperativa (SEKoop), Dr. Elizário Ferreira, MM hamutuk ho Sekretáriu Estadu Juventude no Desportu (SEJD), Eng. Abrăo "Nokosiku" Saldanha, distribui fós ba . . .

Le'e Kontinua

Informasaun Foto

Informasaun Animasaun

Le'e Kontinua