Sekretariu Estadu Juventude no Desportu Abrao Saldanha Loke Formasaun Youtubers

By Media DNICT 04 Setembru 2020, 07:22:27 TLs JUVENTUDE
Sekretariu Estadu Juventude no Desportu Abrao Saldanha Loke Formasaun Youtubers

Sekretáriu Estadu Juventude no Desporto Abrão Saldanha.Imajen//DNICT


DILI- Sekretáriu Estadu Juventude no Desportu Sua Excellencia Eng. Abrão Nokosiku Saldanha halo abertura ba formasaun YouTubers Timor oan sira iha loron 2 fulan-Setembru tinan-2020. Formasaun ida ne’e hala’o husi UNDP ho Knua Juventude Fila Liman (KJFL) iha Pateo, Dili.

Objetivu husi formasaun ida ne’e mak atu fo koñese ba joven Timor oan sira oinsa atu sai YouTubers no oinsa mak sira bele hetan rendimentu ruma husi YouTube. Atividade formasaun ida ne’e sei hala’o semana ida dala ida durante fulan 3 ba oin hodi fo giaun kona-ba oinsa atu kria no halo jestaun ba kontiudu husi sira nia kanál YouTube edukativu no atrativu. Formasaun sira ne’e sei fo husi joven Timor oan sira ne’ebé mak susesu ona iha sira nia kanál YouTube no hetan osan husi ne’ebá.

Iha ninia diskursu abertura, Sekretariu Estadu Juventude no Desportu, Eng. Abrão Saldanha hatete “dijitalizasaun mak ita nia mundu ohin loron. Hanesan ita halai taru ho teknolojia, ita nia jerasaun simu buat rua dala ida; introdusaun teknolojia no degradasaun forsa traballu ne’ebé mosu hanesan konsekuensia husi dezenvolvimentu teknolojia. Maibé, eknologia mós fo dalan ba oinsa bele hetan servisu” no joven sira tenki prepara sira nia an ba ida ne’e.

Sekretáriu Estadu haksolok ho inisiativa ida ne’e no husu ba participante sira atu aproveita didiak formasaun ida ne’e. Nia husu liuliu atu partisipante sira explora oportunidade sira ne’ebé mak existe ba expresa sira nia kreatividade no estimula sira nia maluk joven seluk atu kontribui ba Timor-Leste nia dezenvolvimentu.

#FoinSaeMillennialForsaKriativa

#DesportuIhaSosiedadeNoPrestasaun

EJMG//Joqi//FBdJ//RM@copyrigthDNICT-SEJD 2020
Hare Komentariu Hotu-Hotu

Hakerek Komentariu