Sekretariu Estadu Abrao Saldanha Haksolok ho Grupu Juventude Hakiak Karau nia Kriatividade Produtivu

By Admin 13 Maio 2022, 14:08:35 TLs JUVENTUDE
Sekretariu Estadu Abrao Saldanha Haksolok ho Grupu Juventude Hakiak Karau nia Kriatividade Produtivu

AINARO - Sekretáriu Estadu Juventude no Desportu (SEJD), Abrão Nokosiku Saldanha halo vizita kortejia ba grupu integradu tolu iha suku Foho-ailiko, Postu Administrativu Hatu-Udo, Munisipiu Ainaru iha Tersa (10/08/2021). Grupu integradu tolu ne’e mak; Babulu hakiak manu, Grupu kriatividade produtivu no Grupu hadomi produtu lokal.
“Ohin mai vizita fatin ida ne’e atu haree no observa ita nia joven sira nia atividade ne’ebé mak durante sira halo ona iha sira nia suku,” Sekretariu Estadu esplika kona-ba ninia vizita.


“Iha tinan ida ne’e SEJD iha programa ida ne’ebé Centru Juventude mak hala’o, hodi bele ajuda joven suku sira nia inisiativa ne’ebé hala’o atividade produtivu ba iha sira nia-an rasik,” Sekretariu Estadu hatutan.


Nia hateten, Governu iha programa oi-oin ba juventude sira nia atividade produtivu husi liña ministerial oinoin. SEJD rasik iha apoiu balun ne’ebé mak ho intensaun atu estimula kreatividade produtivu joven sira nian iha komunidade nia leet. Nia haksolok tamba grupo joven sira iha baze iha kreatividade produtivu oinoin.
Iha fatin hanesan, Koordenador Grupu Haburas Foho-Ailiko ne’ebé hetan vizita husi Sekretariu Estadu, Juvinal dos Santos esplika, Grupu ne’ebé mak sira harii ne’e hanesan grupu habokur karau no sira hahú desde tinan 2019 mai to’o agora.


“Ami nia grupu ida ne’e uluk halo atividade sosial, servisu hamutuk, ami fiar malu no nune’e mak harii grupu ida ne’e ho naran habokur karau.”
“Ami nain 30 resin mak harii grupu ida ne’e tamba ami hakarak halo atividade ruma ne’ebé bele sustenta ami nia ekonomia uma laran nian,” Juvinal esplika.
Nia hatutan, grupu nee harii ho inisiativa rasik, sira la hetan apoiu husi governu, ho ida ne’e sira kontinua halo kreditu iha banku BNCTL hodi habo’ot grupu ida ne’e. Durante ne’e sira fa’an karau ida ho folin $600, osan fahe ba rua, karau na’in nian $300 no $300 sira investe ba iha sira nia grupu. Durante tinan ida ona, sira fa’an ona karau hamutuk 52 ho nia rendimentu hamutuk $37.500. Sira iha mos atividade seluk hanesan, kuda batar, fore-rai no seluk tan.


Maske nune’e sira mos infrenta hela dezafiu balun mak hanesan bee-mos, aihan karau nian inklui ekipamentu sira. Tanba ne’e sira sei hato’o pedidu ba Centru Juventude Ainaro atu hare se bele hetan apoia ruma ba sira atu ajuda hadiak liu tan sira nia atividade produtivu ida ne’e. Kreditu ne’ebé sira hetan husi BNCTL, kada membru ida hetan $500 ho total hamutuk $18.000. To’o oras ne’e sira selu fila fali ona $4.000. (*)

 

#Foinsa’eMillenialForsaKriativa#DesportuIhaSosiedadeNoPrestasaun
Hakerek Komentariu Iha Facebook

Hakerek Komentariu Iha Account Facebook

Hare Komentariu Hotu-Hotu

Hakerek Komentariu