SEJD-bispu episkopal halo diskusaun ba livru manual juventude ba saude reprodutiva
Livru manual juventude ba saude reprodutiva

By Admin 29 Agostu 2019, 14:51:32 TLs JUVENTUDE
SEJD-bispu episkopal halo diskusaun ba livru manual juventude ba saude reprodutiva

Fotografia : SEJD-bispu episkopal halo diskusaun ba livru manual juventude ba saude reprodutiva


DILI (03/05/2019) - Sekretariu Estadu Juventude no Desportu (SEJD) Nelio Isaac Sarmento hasoru malu ho Amo Bispo Dioseze tolu (3) Don Virgilio do Carmo da Silva, Don Basilio do Nascimento, no Don Noberto Amaral, hodi koalia konaba Livru Manual Juventude no Saúde lReprodutiva, Sexta (03/05/19), iha salaun João Paulo II SENOFA Balide, Dili.
Lori governu, Sekretariu Estadu Juventude no Desportu, Nelio Isaac Sarmento agradese ba bispu nain 3 ne’ebe fo ona tempu hodi halo diskusaun hamutuk ba Livru Manual Saude Reprodutiva ne’ebe iha ona versaun final, maibe sedauk halo lansamentu. “Primeiro hakarak hateten agradese ba disponibilidade Amo Bispo nain tolu ne’ebe simu hau nia intervensaun no halo diskusaun oituan ba kondisoes sobre ita bo’ot sira lembra iha tinan kotuk servisu hamutuk ho organizasoes internasional elabora manual sobre saude reprodutiva. Tamba sa mak ita preokupa ho manual saude reprodutiva, tamba iha organizasoes barak mak mai ho ninian pensamentos ida ho mai ho nia maneiras oioin, haluha tiha ita nia identidade lolos hanesan ema Timor ne’ebe maioria religiaun katolika. Manual ne’e to’o ona iha ninian final ita bele halo lansamento, ami nia hanoin katak presiza atu iha informasaun barak, portanto opiniaun barak husi igreja katolika nian, ho Amo Bispo nain tolu hodi troka ideias no fo hanoin ba malu, draft ne’e mos ami halo ona mos iha involvimentos husi igreja katoliku,” dehan Nelio Isaac Sarmento. Maibe, sekretariu estadu ne’e rekonese katak, iha nia konteudus lolos, livru manual ne’e seidauk los atu prezenta ba indentidade lolos Timor nian. “Governu nia preokupasaun mak ne’e, bainhira ita hakarak futuru nasaun nian diak, entaun ita tenke prepara gerasaun futuru agora, ita lakohi gerasaun ne’ebe laiha edukasaun ne’ebe ho maximo, laiha edukasaun ne’ebe adekuado, la garante ba kualidade Timor oan sira nian balun. Ho maneiras sira ne’e maka ami hanoin katak ba hanoin ne’ebe ohin Amo Bispo nain tolu fo, agora ba oin ekipa tekniku sira husi SEJD prepara ba konferensia piskopal nian atu elabora fali no rekapitula ideas sira ne’e kompila hamutuk fali to’o ikus mai sai hanesan desizoes ida ne’ebe igreja konkorda ba organizasoes hotu-hotu ne’ebe maka atu hanoin ba organizasoes nasional no internasional ne’ebe iha programas ne’ebe atu hanoin kona-ba livru manual edukasaun saude reprodutiva ne’e mak sai baze fundamental ba ita nia komunidades,” nia dehan. Amo Bispo Don Virgilio do Carmo da Silva, SDB mos haktuir, antes ne’e nia simu ona sekretariu estadu ho nia ekipa hodi koalia kona ba livru manual saude reprodutiva ne’e, hodi husu hanoin husi parte igreja katolika nian. “Ohin nia objetivu mak ne’e no ami agradese teb-tebes ba SEJD ho nia ekipa tomak lori manual ida ne’e mai atu hamutuk fo ba Amo Bispo nain tolu ho ekipa hotu atu rona mos oinsa maka atu prepara manual ida ne’ebe diak kona-ba relasaun saudavel nian, ne’eba ita nia juventude sira ida ne’e halo laos tan deit ba problema sira moral ninian, problemas sira kona-ba dezemvolvimento ninian, nia hamosu buat influensia oioin, ne’ebe relasaun buat ne’ebe fiar ba ita nia moral nian, tan ida ne’e mak ohin lori mai atu hamutuk hare kona-ba dalan diak ne’e hatudu ita nia indentidade nudar Timor oan nudar mossarani, atu nune’e orientasaun ida ba ema hotu liu-liu ba ita nia juventude sira atu nune’e ba mata dalan ida ba joven sira tomak,” dehan Amu Bispu Don Virgilio.
Hakerek Komentariu Iha Facebook

Hakerek Komentariu Iha Account Facebook

Hare Komentariu Hotu-Hotu

Hakerek Komentariu