SEJD ensera atividade programa apoiu inisiativa iha munisipiu Likisa

By Media DNICT 15 Jeneiru 2020, 15:11:45 TLs JUVENTUDE
SEJD ensera atividade programa apoiu inisiativa iha munisipiu Likisa

Foto hamutuk hafoin ensera atividade programa apoiu inisiativa iha EB 1,2 Mauboke, Munisipiu Likisá


LIKISÁ - Sekretáriu Estadu Juventude no Desportu (SEJD) ensera programa apoiu inisiativa iha munisípiu Likisá Tersa (14/01). Programa ne’e apoiu husi Unicef liu husi SEJD oferese ba foinsa’e sira espesialmente ba iha membru Parlametu Foinsa’e Nasional nian hodi kria fatin foer nian iha eskola.

Marcos da Costa, xefe departementu iha Dirasaun Nasional Juventude ne’ebé reprezenta SEJD ensera atividade ne’e hateten apoiu inisiativa ne’e alende kria fatin lixu iha eskola nomos partilla informasaun soe foer iha nia fatin.

“Apoiu orsamentu $1,280 hodi apoiu dezemvolve fatin lixu ba postu tolu ne’e kada postu iha rua no sira mos bele fahe informasaun ba alin sira atu oinsa tau lixu tuir fatin. Hahalok ida ne’e atu hanorin sira oinsa sai ema responsavel hodi kuida ita nia ambiente para ambiente ne’e furak no lori moris ne’ebé saudavel”, dehan Marcos iha nia intervensaun ensera atividade apoiu inisiativa iha EBP 1,2 Mauboke, Postu Likisa, Munisípiu Likisá.

Nudar Marcos da Costa molok membru Parlamentu Foinsa’e Nasional periodo datoluk ne’e husik hela sira nia mandatu sira halo hela atividade balun ne’ebé mak bele kolabora hamutuk ho inan-aman sira no estudante sira atu bele dezemvolve programa balun ne’ebé sustentavel hanesan lixu fatin.

“Fatin lixu ne’e dezemvolve laos atu hamrik nonok deit iha nia fatin maibe atu sensibiliza ema hotu bele tau foer iha laran. Ema ne’ebé sensivel sei hakat ba tau foer tuir nia fatin laos soe arbiru mesmu lixu fatin besik hela sira”, hatutan Marcos.

Enkuantu, Julieta Nunes de Oliveira membru Parlamentu Foinsa’e datoluk hateten programa ne’e hanaran apoiu inisiativa. Iha munisipiu Likisá nian liu husi reuniaun kiik ida entre membru ativu sira foti desizaun kria lixeiru tamba inimigu foun ba mundu agora mak lixu. Membru Alumni Parlamentu Foinsa’e Timor Leste (APFTL) ne’e hatutan ajente transformador ba asuntu refere mak labarik no joven sira oinsa iha inisiativa diak halakon lixu iha rain rasik.

“ se-mak ajente transformador ba kazu ne’e , ne’e mak labarik no foinsa’e sira, entaun ami oferese lixeiru ne’e husi joven ba iha eskola sira ida ne’e lori edukasaun ambiental ne’ebé bele transforma mentalidade foinsa’e sira nian katak foinsa’e mos iha inisiativa hodi hanoin diak hodi halakon lixu iha ita nia nasaun. Programa ne’e ami hili eskola neen nebe eskoilidu iha postu Administrasaun Bazartete rua, Likisá rua no Maubara rua. Previleziu loos no agradese loos ba presidente autoridade ne’ebé mak apoiu hodi realiza programa refere, agradese mos ba apoiu moral husi presidente konselu juventude munisípiu Likisá nomos parte hotu ne’ebé koopera hodi apoiu atividade ne’e”. dehan Julieta.

Eskola sira ne’ebé sai eskollidu ba atividade hari lixu mak EBC 3 Maubara, EB 1,2 Vatunau, EB 1,2 Mauboke, EB 1,2 São João de Brito, EB 1,2 Lauhata no eskola teknika vokasional Likisá . Tuir tarjetu atividade ne’e halo fulan ida deit nia laran maibe tamba orsamentu tun tarde atu halao programa ne’e iha eskola.

“Orsamentu foin tun iha fulan Novemvru no ami realiza iha fulan Dezembru maibe liga ho tempu adventu ka natal entaun ami adia tiha mai iha fulan Janeiru nune’e ita konta han to’o fulan tolu maibe tuir loloos ne’e tarjetu fulan ida ne’ebé ami realiza iha fulan tolu. Ami konta total deit husi bidon neen ne’e ho espesie de tanki hodi sunu ne’e han kuaze $200 ne’e ba loos material konstrusaun la inklui badaen no hahan ba sira ne’ebé servisu” tenik Julieta.

Entertantu, Koordenador Eskola Basika 1,2 Mauboke , Felix Alves Correia agradese ho inisiativa joven sira atraves membru Parlamentu Foinsa’e Nasional datoluk ne’ebé hari’i ona fatin lixu iha eskola refere. Nudar Felix Alves , parte eskola nian sei tau atensaun no kuidadu fatin lixu nebe joven sira estabelese. Felix mos husu atu bele dezemvolve mos fatin lixu iha eskola sira ne’ebé seidauk iha fatin lixu nian.

Partisipa iha enseramentu ne'e mak reprezentante edukasaun munisípiu Likisá Carlos Lopez, Koordenador EB 1,2 Mauboke Felix Alves Correia, Xefe Departementu Cooperação Institusional SEJD, Cesarino da Silva, membru alumni PFN, reprezentante alunus husi eskola sira ne'ebe hetan konstrusaun lixeira, no mestre/a sira.

@COPYRIGHT2020#MEDIADNICTSEJD#
Hare Komentariu Hotu-Hotu

Hakerek Komentariu