SEJD Anunsiu Programa Zona Livre Veikulu

By Media DNICT 26 Agostu 2020, 15:41:52 TLs DESPORTU
SEJD Anunsiu Programa Zona Livre Veikulu

Excellensia Sekretariu Estadu Juventude no Desportu Eng Abrão Nokosiku Saldanha hato’o nia deklarasaun ba Mídia kona-ba programa zona livre veikulu. Imajen//DNICT


KOMUNIKADU INPRENSA

SUA EXCELLENSIA SEKRETARIU ESTADU JUVENTUDE NO DESPORTU

IHA OKAZIAUN

ANUNSIU PROGRAMA ZONA LIVRE HUSI VEÍKULU KA CAR FREE ZONE

DILI, 26 AGOSTU 2020

 

Boatarde ba kolega jornalista sira. Obrigadu barak ba atende ami nia konvite hodi mai halo kobertura iha konferensia imprensa ida ne’e.

Se itaboot sira hare ba spanduk iha ami nia kotuk ne’e, ohin ami konvida itaboot sira mai iha ne’e atu anunsía inisiativa foun ida ne’ebé mak sei fo espasu ba ita hotu atu pratika ezersisiu fízika no desportu.

Hahu fulan ida ne’e, governu, liu husi serektaría estadu juventude no desportu, sei lansa programa “Car Free Zone” ka zona livre husi veíkulu. Programa ida ne’e ita sei hala’o regularmente kada fulan. Tema husi programa ne’e mak: “FO ESPASU BA EZERSISIU FÍZIKU NO DESPORTIVU: ITA MORIS SAUDAVEL, DIVERTIDU NO REDUS POLUSAUN.”

Programa ne’e nia objetivu mak atu fo espasu ba ema atu halo ezersisiu fíziku no desportu. Maibé mós, ita bolu programa ida ne’e ho naran zona livre husi veíkulu sira tamba ita hakarak atu limite duni movimentasaun veíkulu sira iha fatin ne’e. Ida ne’e ho intensaun atu ita kontribui, maske oituan, ba hatun polusaun ne’ebé mak hamosu husi kareta no motor sira nia suar.

Konkretamente, liu husi serbisu hamutuk ho polisia nasional Timor-Leste, no instituisaun estadu no naun-estatal sira seluk, fulan ida dala ida, ita sei taka estrada parte balu iha Dili laran ba kareta ho motor sira, durante oras ida ka rua. Parte estrada ne’ebé mak ita taka, sei sai fatin ba ema atu hala’o ezersisiu fíziku no desportu oioin.

Ba fulan ida ne’e, iha Sexta semana ne’e, husi tuku 4 to’o tuku 6 lorokraik, ita sei taka estrada iha parte tasi ibun hahu husi Kaza Eropa nia oin ba to’o Ponte BJ Habiebie. Dalan ida ne’e tomak sei husik deit ba ema atu halo ezersisiu. Atividade fízika no desportivu sei hahu ho la’o ain ka iha bahasa Indonesia ema bolu ‘jalan santai’ husi Kaza Eropa nia oin ba to’o Ponte BJ Habiebie. SEJD hasai ona karta konvite no ami hein katak membru governu sira hotu, no karik Sua Excellensia Sr. Primeiru Ministru sei inklui mós, hala’o atividade la’o ain ida ne’e.

Hafoin, iha kampu futeból Lecidere, membru governu sira sei halo jogu amizade ida ho ekipa “All Star.” Iha parte Lita Store nia oin, iha tasi ibun ne’e ema sei joga voleybol praia iha ne’ebá. Iha jogu Basket, Volley no Futeból salaun iha resintu SEJD nian. Iha Largo Lecidere, sei iha fatin ba ema halo ezersisiu jinástika ka jumba. Sei iha mós atividade yoga iha Largo Lecidere.

Estrada, entre Kaza Eropa ho Ponte BJ Habiebie, sei livre tomak ba ema hotuhotu atu halo atividade desportivu saida deit, la’o, halai, halimar sapatu roda, hean bisikleta no seluseluk tan.

Sei iha mós atraksaun ne’ebé hatudu husi ita nia maluk sira husi organizasaun arte marsial balu.

Ministeriu Saúde sei hala’o kampañe kona-ba moris saudavel no protokolu saúde sira ne’ebé mak ita iha ka organizasaun mundial saúde nian.

Ami mós koordena tiha ona ho autoridade munisipiu Dili nian atu mobiliza ita nia vendedor ambulante sira, hanesan tiga roda, aileba sira, ita nia maluk sira ne’ebé fa’an nú, atu fa’an iha fatin sira ne’e atu ema bele sosa.

Maluk sira,

Estudu ida ne’ebé foin lalais ne’e Organizasaun Mundial Saúde nian halo, hatudu katak tinan-tinan ema liu milliaun 3.2 mak mate iha mundu tomak tamba inatividade fíziku. Husi Nasaun 146 iha mundu tomak, Timor-Leste okupa 142 lugar en termus de inatividade fíziku. Ida ne’e signifika ita nia atividade fíziku kiik liu.

Hanesan Sekretariu Estadu, ha’u mai asumi kargu ida ne’e ho vizaun ida atu lori desportu ba ita nia sosiedade no atu halo desportu sai kultura ida iha ita nia sosiedade.

Ha’u hein katak programa ida ne’e sei kontribui ba halo desportu sai kultura ida iha ita nia sosiedade no kontribui ba hasa’e liu tan atividade fíziku iha ita nia rain.

Aproveita oportunidade ida ne’e ha’u hakarak konvida ema hotu iha Dili laran, joven sira, feto no mane, labarik, ferik no katuas, maluk sira hotu ne’ebé moris ho defisiensia oioin, atu hakat mai iha Sexta semana ne’e hodi hala’o atividade fíziku no hatudu ita nia talentu desportivu iha modalidade sira ne’ebé mak ha’u temi tiha ona. Ita hotu nia prezensa no partisipasaun ativu sei inspira no enkoraja ita nia maluk sira seluk ba hala’o atividade fíziku no desportivu.

Mai ita hotu hala’o atividade fíziku no desportivu, kontribui ba moris saudavel, divertidu no hatun polusaun iha ita nia sosiedade.

OBRIGADU

 

#FoinSaeMillenialForsaKriativa #DesportuIhaSosiedadenoPrestasaun
Hare Komentariu Hotu-Hotu

Hakerek Komentariu