SEJD aloka orsamentu US$ 122,905 ba Jogus Fronteira iha Bobonaro

By Media DNICT 05 Novembru 2019, 15:04:58 TLs DESPORTU
SEJD aloka orsamentu US$ 122,905 ba Jogus Fronteira iha Bobonaro

Fotografia : Presidente Komisaun Organizadora Jogus Fronteira assina hela dokumentu tranferensia orsamentu nebe entrega husi SEJD ba CDTL


DILI- Secretario Estado Juventude no desporto (SEJD) Nelyo Isaac Sarmento entrega osan ho montante US$ 122,905 ba realizasaun eventus Jogus Fronteira nebe sei halao iha Municipio Bobonaro, hahu loron 14-21 Novembro ne’e.

Orsamentu ne’e SEJD transfere diretamente ba konta bankaria Confederasaun Desportu Timor Leste (CDTL) hodi ezekuta hamutuk ho Komisaun Organizadora Jogus Fronteira 2019 nian.

Entretantu, Diretor Geral SEJD João dos Santos hateten realizasaun jogus fronteira loloos halao kada tinan rua dala ida maibe iha tinan 2018 la konsege realiza relasiona ho kondisaun rai laran. Nudar João, tinan ne’e Timor Leste mak kontinua sai uma nain no realizasaun ne’e halao iha municipiu Maliana.

“ Iha tinan ida ne’e 2019 SEJD suporta nafatin halao jogus fronteira iha Maliana , Timor Leste mak sai uma nain . osan nebe maka SEJD propoin hodi suporta Jogus fronteira hamutuk $122905.00 USD, ne’e ba municipiu tolu husi Timor Leste no kabupaten tolu husi parte Nusa Tenggara Timur (NTT) Indonesia nian. Modalidade nebe sei realiza hamutuk tolu (3) Futeball, Voley ball no Basket ball feto no Mane.” dehan João dos Santos.

Jogu fronterira nee SEJD planeia hamutuk ho ministeriu interior atu asegura oinsa bele kria pas no amizade municipiu sira nebe iha lina fronteira hanesan Timor Leste iha municipiu Tolu, Ambeno/ Oecusse, Bobonaru, no Covalima entertantu husi fronteira NTT Indonesia iha Kabupaten Tolu (Malaka, Belu no Kefa/Timor Tengah Utara).

Diretor Geral SEJD ne’e hatutan ho realizasaun jogus fronteira iha Maliana tinan ne’e bele enkoraza Kabupaten Belu iha NTT bele sai uma nain Jogus fronteira iha tina rua tuir mai.

“ Entaun iha tinan ne’e ita halo iha Maliana ita bolu sira mai partisipa nafatin depois ita mai enkoraza sira oinsa mos sira bele sai uma nain hodi bolu fali ita nia municipiu tolu nebe iha linha fronteira atu bele ba joga hamutuk ho sira. Orsamentu nebe aloka ba partisipasaun tomak tantu municipiu tolu husi ita nian no kabupaten tolu husi parte NTT nian. Kuaze sira nia estadia sira toba han hemu durante jogu ne’e lao hahu husi 14-21 ne’e ita asegura ba modalidade tolu ne’e hotu “ hatutan João.

@COPYRIGHT2019#DNCIT-SEJD#
Hakerek Komentariu Iha Facebook

Hakerek Komentariu Iha Account Facebook

Hare Komentariu Hotu-Hotu

Hakerek Komentariu