S.E Abrao Saldanha Inspetor Ceremonia Icar Bandeira Loron Proklamasaun RDTL Iha Munisipiu Viqueque

By Media DNICT 11 Desembru 2020, 17:05:45 TLs JUVENTUDE
S.E Abrao Saldanha Inspetor  Ceremonia Icar Bandeira Loron Proklamasaun RDTL Iha Munisipiu Viqueque

Sekretáriu Estadu Juventude no Desportu Eng. Abrão Nokosiku Saldanha nudar Inspetor ba Ceremonia Icár Bandeira Loron Proklamasaun Ukun Rasik An Repúblika Demokrátika Timor-Leste Iha Munisipiu Viqueque (28/11/2020). Imajen/DNICT


VIQUEQUE- Sekretáriu Estadu Juventude no Desportu, Eng. Abrão Nokosiku Saldanha, sai inspetor ba ceremonia Icár Bandeira Nasional iha Munisipiu Viqueque, loron-28 fulan-Novembru tinan-2020.

Ceremonia Icár Bandeira ne’e hala’o iha Viqueque Vila, hodi komemora Loron Proklamasaaun Independensia Repúblika Demokrátika Timor-Leste ba dala 45.

Hanesan Inspetor ba ceremonia, Sekretariu Estadu Juventude no Desportu mós hato’o Sua Excellencia Prezidente da Repúblika nia mensajen ba Nasaun.

#FoinSaeMillennialForsaKriativa #DesportuIhaSosiedadeNoPrestasaun

@copyrigthDNICT-SEJD 2020
Hare Komentariu Hotu-Hotu

Hakerek Komentariu