S.E Abrao Saldanha Hare Rasik Prosesu Konstrusaun Estadium Manatuto

By Media DNICT 11 Desembru 2020, 12:28:23 TLs DESPORTU
S.E Abrao Saldanha Hare Rasik Prosesu Konstrusaun Estadium Manatuto

Molok desloka ba Munisipiu Viqueque Sekretáriu Estadu para iha Manatuto vila (27/11/2020), hare rasik prosesu konstrusaun Estadiun Manatuto, ne’ebé mak para tiha tempu ruma nia laran tamba problema kontraktual. Imajen / DNICT


MANATUTO- Sekretáriu Estadu Juventude no Desportu, Eng. Abrão Nokosiku Saldanha iha lorokraik, loron-27 fulan-Novembru tinan-2020 hala’o viajen ba munisipiu Viqueque atu ba reprezenta Prezidente da Repúblika iha seremonia isár Bandeira iha Loron Proklamasaun Independensia Repúblika Demokrátika Timor-Leste (RDTL) loron-28 fulan Novembru.

Iha viajen ida ne’e Sekretáriu Estadu para iha Manatuto vila, iha ne’ebé nia hare rasik prosesu konstrusaun Estadiun Manatuto, ne’ebé mak para tiha tempu ruma nia laran tamba problema kontraktual. Dada lia ho tékniku sira husi kompaña OBRAI Lda, ne’ebé mak kaer projetu ida ne’e, Sekretariu Estadu hatete katak nia sei fila fali mai Manatuto atu hatene detaillus liu tan kona-ba prosesu konstrusaun estadium ida ne’e.

“Ha’u sente triste tamba du’ut sira ne’e moris iha raihenek leten que ásidu tan tasi been barak, no lahatene se sira bele moris tempu naruk nia laran ka lae,” Sekretariu Estadu hatete.

Parte kompaña rasik rekońese katak problema boot ida ne’ebé sira hasoru dadauk agora mak bee. Iha prosesu konstrusaun ne’e kompaña sosa bee mak lori hala’o konstrusaun.

Projetu estadium Manatuto para tiha tempu ruma nia laran tamba problema kontraktual. Problema ida ne’e rezulta iha kompaña fa’an tiha ninia asaun ba administrador foun, ne’ebé mak determinadu hakarak atu finaliza obra. Dadauk ne’e SEJD fo tempu fulan 6 ba kompaña atu hala’o serbisu no SEJD atu halo avaliasaun ba progresu. Kompaña iha tempu fulan 10-11 atu remata projetu ida ne’e, tuir konkordansia ho SEJD.

#FoinSaeMillennialForsaKriativa #DesportuIhaSosiedadeNoPrestasaun

@copyrigthDNICT-SEJD 2020
Hare Komentariu Hotu-Hotu

Hakerek Komentariu