Registrasaun ba kandidatu Membru Parlamentu Foinsae

By Admin 29 Agostu 2019, 15:01:44 TLs JUVENTUDE
Registrasaun ba kandidatu Membru Parlamentu Foinsae

Kolega sira, registrasaun ba kandidatu Membru Parlamentu Foinsa'e Nian hahu loke ona no sei taka iha dia 31 fulan Jullu tinan 2019.

No ita bele download Formulariu husi Link ida ne'e << https://drive.google.com/…/1f48QC8L5QR6T2waCbEsFgH4M_…/view… >> prienxe tiha formulariu ne'e no tau hamutuk ho Dokumentu sira hanesan Deklarasaun husi Suco, Ita nia foto copia Sertidaun RDTL/Baptismu no fotocopia Sertidaun RDTL/Baptismu Inan/Aman nian.

Depois submete formulariu no Dokumentu ba Pontu Fokal iha Postu-Administrativu ida-idak, signifika Ita registradu hanesan Kandidatu ba membru Parlamentu Foinsa'e Nian ba periodu daha'at 2019-2022.

Iha dia 1 to 4 fulan Agostu, ekipa Pontu Fokal sira sei halo verifikasaun domukentu kandidatu sira, prosesu verifikasaun mos banati tuir kriteria ne'ebe maka iha, ba kandidatu hirak ne'ebe prienxe kriteria sei publika sira nia naran iha dia 5 fulan Agostu.

Keta haluha, karik Ita liu ona verifikasaun, Kampanha no Eleisaun sei akontese iha dia 10 fulan Agostu. Ba Kandidatu sira ne'ebe liu ona verifikasaun dokumentu no naran publika iha dia 5 Agostu, maka iha direitu ba kampanha no direitu ba vota, tan ne'e husu ba Kandidatu sira atu ba fatin Kampanha no Eleisaun minutu 30 antes tuku 8 dadersan. Iha kampanha, kandidatu sira bele hato'o sira nia hanoin kona ba Juventude liga ho Edukasaun, Saude, Seguransa, Partisipasaun Sivika, no Empregabilidade.

Kolega sira bele husu ajuda husi Professor sira, Centro Juventude Municipiu, Joven eleitu Suco, Chefe Suco sira, no Autoridade Postu Administrativu, kona-ba Selesaun no Eleisaun Parlamentu Foinsa'e Nian. Bele hare'e Brosura ne'e no mos bele kontaktu ba numeru iha Brosura ne'e para hetan informasaun mais klaru.

 
Video Ligasaun:


Hakerek Komentariu Iha Facebook

Hakerek Komentariu Iha Account Facebook

Hare Komentariu Hotu-Hotu

Hakerek Komentariu