Programa GIZ importante ba Juventude
Programa GIZ importante ba Juventude

By Admin 29 Agostu 2019, 15:12:20 TLs JUVENTUDE
Programa GIZ importante ba Juventude

Fotografia : Programa GIZ importante ba Juventude


PROGRAMA GIZ IMPORTANTE BA JUVENTUDE TIMOR-LESTE DILI

(14/05/2019) – Sekretariu Estadu Juventude no Desportu (SEJD), Nelio Isaac Sarmento fo apresiasaun ba programa Governu Alemanha liu hosi The Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) ne’ebe fo apoiu ba juventude Timor-Leste iha atividade oi-oin. “Ami kontenti ho GIZ nia programa ba juventude, maibe ami mos espera laos deit ba juventude, iha futuru bele mos koperasaun iha desportu,” dehan Nelio Isaac Sarmento iha inkontru ho Vise Embaixador Alemanha ba Timor-Leste, Hendrik Barkeling, iha Salaun Inkontru SEJD, Lecidere, Dili, Tersa (14/05/2019). Sekretariu Estadu ne’e mos esplika katak Governu Timor-Leste mos dadauk ne’e tau hela atensaun ba juventude Timor-Leste hodi oinsa muda mentalidade juventude sira hanoin hodi bele kria atividade pozitivu ba dezemvolvimentu Timor-Leste. Hendrik Barkeling mos agradese ba sekretariu estadu bele hasoru malu no troka informasaun ba dezemvolvimentu Timor-Leste, liliu iha area juventude. Vise Embaixador Alemanha ne’e mos informa katak Governu Alemanha kontinua nia komitmentu hodi apoiu programa juventude iha Timor-Leste liu hosi programa ne’e (GIZ) iha ona. Iha inkontru ne’e, hola prezensa mos Diretor Jeral SEJD, Joao dos Santos, Diretor Nasional Juventude – SEJD, David de Deus no parte GIZ nian mak Frank Jattke (GIZ Country Coordinator) no Anette Funk (YPSC Principal Advisor).
Video Ligasaun:


Hakerek Komentariu Iha Facebook

Hakerek Komentariu Iha Account Facebook

Write a comment

iha 1 Komentariu ba informasaun ne'e

  1. Nelson Dos Santos 22 Junhu 2019, 21:04:23 TLs

    Parabens SEJD

Hare Komentariu Hotu-Hotu

Hakerek Komentariu