SEJD parseria ho Permatil fasilita formasaun Pekuaria, Akuakultura no Ortikultura ba jovens.

By Admin 18 Setembru 2019, 08:58:41 WIB JUVENTUDE

Sekretariu Estadu Juventude no Desportu, Nelyo Isaac Sarmento wainhira ensera Formasaun ba Juventude sira ba Pekuaria, Akuakultura no Ortikultura ne'ebe ezekuta hosi Diresaun Nasional Juventude ho parseira PERMATIL.

Formasaun ne'e partisipa hosi representante juventude munisipiu 12 no RAEOA no halao iha Aldeia Bandeira Hun, Suku Liurai, Munisipiu Aileu durante semana ida hahu 9 - 14 Setembru 2019.

Hakerek Komentariu iha Facebook

Hakerek Komentariu iha Account Facebook

Hare Komentariu Hotu

Hakerek Komentariu

Video Foun

Hare Hotu Video