Observasaun KND durante tinan ida, iha orgaun desportiva balun viola sira nia estatutu rasik

By Media DNICT 27 Novembru 2019, 15:11:23 TLs DESPORTU
Observasaun KND durante tinan ida, iha orgaun desportiva balun viola sira nia estatutu rasik

Sekretáriu Komisaun Nasionál Desporto (KND) Aniceto Goveia Berlelo


DILI- Sekretáriu Komisaun Nasionál Desporto (KND) Aniceto Goveia Berlelo hatete observasaun KND nian durante tinan ida deteta orgaun desportu sira balun hanesan klubu, asosiasaun no federasaun balun viola sira nia estatutu rasik. Nudar Aniceto desde KND ne’e estabelese iha tinan 2017, iha federasaun balun ne’ebé hari’i ona iha tinan barak nia laran seidauk halo kongresu no balun mos remata ona mandatu la organiza fali organizasaun refere.

“Hanesan sekretáriu komisaun la interven maibé haree ona iha organizasaun desportiva balun durante tinan haat ka lima nunka halo kongresu, ne’e sira viola rasik sira nia estatutu, durasaun ba strutura tinan haat halo kongresu maibé dala-ruma sira nia mandatu remata sira la-halo kongresu.” dehan Aniceto Goveia Berlelo iha entrevista ba pakote buletin SEJD  iha Lecidere Dili (25/11).

Aniceto hatutan liu husi sensibilizasaun husu atu ema hotu intende lei no parte komisaun hato’o ona maibé la rona nune’e mosu problema no difikulta programa labele lao. Ikusmai knar no kompetensia KND nian mak deside taka kuandu orgaun desportiva sira la halo tuir.

“ Dala-ruma jogador ka atleta balun kestiona mak estrutura organizasaun sira ne’e komesa han malu no foin apresenta ba sua exelensia, ate balun hari’i kleur ona maibe la realiza liga no estrutura la funsiona ho di’ak,” tenik Aniceto.

Baseia ba DL No 39/2011, 21 Setembru Komisaun Nasional Desportu (KND) estabele atu haree orgaun desportivas nebe hari’i iha ita nia rai ho funsaun KND ni'an mak  halo monitorizasaun, fikaliza no avalia orgaun desportiva sira.

@COPYRIGHT2019#DNICT-SEJD#
Hare Komentariu Hotu-Hotu

Hakerek Komentariu