Manatuto bele ona sai uma nain ba jogu desportivas

By Admin 23 Julhu 2019, 07:34:05 TLs DESPORTU
Manatuto bele ona sai uma nain ba jogu desportivas

MANATUTO BELE ONA SAI UMA NAIN BA JOGU DESPORTIVAS

MANATUTO ( 15/07/2019) – Susesu ne’ebe Juventude Munisipiu Manatuto halo hodi organiza kompetisaun futebol ho naran Rentau Cup 2019, lori Sekretáriu Estadu Juventude no Desportu (SEJD), Nelyo Isaac Sarmento fiar ba Manatuto oan sira no bele ona sai uma nain ba jogos desportiva sira.

Sekretáriu Estadu hato’o lia fuan ne’e, wainhira ensera jogu final Rentau Cup 2019, ne’ebe halao iha Kampu Futebol Kampu Alor, Posto Administrativu Manatuto Vila, Munisipiu Manatuto, Segunda (15/07/2019).

“Eventu ida ne’e importante ba Manatuto oan sira, tamba ida ne’e, inisiu husi aktividadde desportivas sira ne’ebe sei mai iha tinan-tinan, se ita bo’ot sira sucesu organiza ba taxa Rentau Cup 2019 nian signifika katak Manatuto oan sira preparadu atu organiza eventus desportivas sira tuir mai,” dehan Sekretariu estadu.

Sekretáriu estadu hatutan, Manatuto, desde uluk kedas produs jogadores barak, agora tempu joven sira atu banati tuir.

Hare ba konstrusaun estadiu Manatuto ne’ebe ladauk remata, sekretariu estadu rekonese katak obra ba projetu estadiu mosu uituan problema tekniku, maibe nia promote katak antes fim 2019, Estadiu Manatuto bele uza ona ba Manatuto oan sira.

“Los duni katak ita boot sira iha problemas infraestrutura, ita boot sira nia estadiu ne’eba ne’e nunka mais atu hotu, maibe hau bele dehan ba ita boot sira katak antes de fim do ano ida ne’e remata ita boot sira bele uza estadiu ne’e,” dehan sekretariu estadu.

Gaspar Henrique da Silva nu’udar Administrador Postu Manatuto Villa espera katak Rentau Cup sei kontinua lao iha tinan-tinan nune’e bele hamoris atividade desportiva iha munisipiu Manatuto.

Entertantu Jose Henrique da Silva nu’udar Sekretariu Komisaun Organizadora ba Taxa Rentau Cup 2019 esplika katak, Rentau Cup lolos halo ho atividade desportiva tolu hanesan futebol, basketball no volleyball.

“Futebol ita halo uluk tamba kestaun orsamentu, maibe iha Outubru ita bele realiza hotu ho modalidade rua seluk hanesan volleyball ho Basketball,” esplika Jose.

Nia hatutan, “Ami halo ba ida ne’e hanesan divertimentu ba komunidade sira, liu-liu ba juventude sira atu hadook a’an husi krime ne’ebe mak durante ita asiste no akontese iha munisipiu sira seluk.”

Iha futebol nian sai kampiaun mak FC Remis ne’ebe manan FC. Karlilu iha jogu final liu hosi suta penaltu ho skoru 5-3, hafoin iha jogu 2 x 45 minutus ekipa rua ne’e joga ho empata 0-0.

Total klubu ne’ebe partisipa iha Rentau Cup 2019 hamutuk iha klubu 18.

Ho kampiaun ne’ebe Remis hetan, klubu ne’e mak sai nain dahuluk ba taça rotativa Rentau Cup 2019 no mos hetan osan ho valor US$ 250, entertantu, FC. Karlilu mos hetan taça ida ho osan US$ 215 no terseiru lugar hetan hosi Number FC no hetan osan US$ 200.
Hare Komentariu Hotu-Hotu

Hakerek Komentariu