Kuinese Ami Liu Husi Ami nia Vizaun, Misaun no Objektivu
Konaba KRAM

By Admin 08 Julhu 2019, 00:27:50 TLs CRAM
Kuinese Ami Liu Husi Ami nia Vizaun, Misaun no Objektivu

Vizaun
Visaun KRAM nian maka promove Unidade, Estabilidade, atu garante ba dezavolvimento Nasional, no hari’i sosiedade ida nebe’e ho harmonia, prospero no civilizadu.
Misaun
KRAM Nasional Timor-Leste servisu tuir lei no.10/2008 dia 16 de Julho. KRAM nia servisu mak atu regula Arte Marsiais hotu iha Timor-Leste nebe’e konseidera nudar patrimonia estadual hodi pratika Arte Marsiais iha fatin hanesan clube ka eskola no iha fatin publiku sira seluk iha rai laran. Misaun KRAM nia mak Hala’o tuir lei no.10/2008, no plano assaun annual mak hanesan tuir mai ne’e: 1. Dezaminasaun lei arte marsiais no. 10/2008 ba organizasaun arte marsiais hotu no komunidade em geral; 2. Halao tuir politika da secretaria de Estado ba Juventude no Desportu liu husi plano asaun annual tinan-tinan nian; 3. Promove Unidade, Estabilidade ba sidadaun juvinil liu husi dezaminasaun, sensabilizasaun, seminar, dialogo no debate ba foin sa’e sira nebe’e mak pratika Arte Marsiais iha teritorio tomak; 4. Asigura Politika no entrese Estado no povu Timor- Leste nian; 5. Kontinua promove paz, harmonia liu husi Edukasaun civika ba sosiadade ampla no Cidadaun Juvinil sai hanesan tarjeto, objeto no sujeito ba denzenvolvimento Nasinal.
Objetivo
Objetivo KRAM nian mak atu regularija Organizasaun Arte Marsiais nia hahalok ka komportamento atu kumpri Lei no kontinua mantein ba paz, estabilidade hodi garantia dezenvolvimento nasional nebe’e sustantabel, Integrado, períodiku no ekuilibradu iha aspeitu hotu.
Hakerek Komentariu Iha Facebook

Hakerek Komentariu Iha Account Facebook

Hare Komentariu Hotu-Hotu

Hakerek Komentariu