KRAM halo monitorizasaun atividade Artemarsial iha Posto Administrativu Nitibe

By Media DNICT 04 Desembru 2019, 22:31:30 TLs CRAM

Liga Informasaun

Informasaun Popular

KRAM halo monitorizasaun  atividade Artemarsial iha  Posto Administrativu Nitibe

Keterangan Gambar : Presidente KRAM entrega lei no 5/2017 ba eskuadra Polisia Baoknana Postu Administrativu Nitibe


RAEOA - Komisaun Reguladora Arte Marsiais (KRAM) halo monitorizasaun no sosializasaun lei númeru 5/2017 ba komunidade  no eskuadra polisia Baoknana postu administrativu Nitibe (02/12).

Lei númeru 5/2017 de 19 de abril kona-ba rejime jurídiku kona-ba prátika artes-marsial, ritual sira, arma branka, rama ambon no  kódigu penál.

Prezidente KRAM Carolina Octavia G. Pereira hateten objetivu husi visita ne’e atu rekolla informasaun kona-ba atividade arte-marsais no mos movimentu juventude sira sai-tama fronteira ba sae sabuk iha nasaun visinu liu husi polisia postu administrativo sira inklui suku ne’e besik liu iha frontera. Aproveita tempo ida ne’e presidente KRAM mos intrega diretamente lei no.5/2017 ba Jose Bacun hanesan OPS Suku Suniufe postu Administrativu Nitibe.

“Husi ami nia parte laiha komentario tamba ami hein orintasaun husi ami nia superior mak ami ezekuta, kona ba le’i no.5/2017 ne’be ami simu ona ami sei fotocopia hodi fahe mos ba ami nia OPS suku sira iha Postu Administrativu Nitibe hodi bele sosializa mos ba komunidade sira”, dehan Jose Bacun bainhira simu dikumentu lei no 5/2017 iha Nitibe

 

Hakerek na'in  : Abel de J Andrade

@COPYRIGHT2019#DNICT-SEJD#
Hakerek Komentariu Iha Facebook

Hakerek Komentariu Iha Account Facebook

Hare Komentariu Hotu-Hotu

Hakerek Komentariu