Muda Ba Leten

Fila Fali Ba Pajina Prinsipal

Informasaun Kategoria "JUVENTUDE"

IMG_0534.jpg

Grupu Klibur Kalohan Foun Suku La...0

👤Admin 🕔08:21:56, 15 Setembru 2022

Dili; Loron 13, fulan Setembru, tinan 2022; Sekretária Estadu Juventude no Desportu, serbisu hamutuk ho autoridade lokal nomos Sentru Juventude Comoro (CCYC) koileta ikan nila iha suku Lahane Oriental, Aldeia . . .

Lee Kontinua
FB_IMG_1663048010873.jpg

SEJD ho Autoridade Lokal Munisipi...0

👤Admin 🕔13:16:45, 13 Setembru 2022

Ainaro; Loron 08, fulan Setembru, tinan 2022; Sekretária Estadu Juventude no Desportu, serbisu hamutuk ho autoridade lokal no sentru juventude Munisipiu Ainaro koileta ikan no fahi iha Munisipiu Ainaro, atividade . . .

Lee Kontinua
Karau.jpg

Sekretariu Estadu Abrao Saldanha ...0

👤Admin 🕔14:08:35, 13 Maio 2022

AINARO - Sekretáriu Estadu Juventude no Desportu (SEJD), Abrão Nokosiku Saldanha halo vizita kortejia ba grupu integradu tolu iha suku Foho-ailiko, Postu Administrativu Hatu-Udo, Munisipiu Ainaru iha Tersa . . .

Lee Kontinua
DG-Diskursu.jpg

Diskursu Diretor Jeral Juventude ...0

👤Admin 🕔13:16:52, 11 Agostu 2021

Diretor Jeral Juventude no Desportu iha Sekretaría Estadu Juventude no Desportu (SEJD), Sr. David Tomas de Deus nia diskursu iha abertura Seremonia sira ba Selebrasaun loron internasional juventude iha . . .

Lee Kontinua
SEJD-PARLAMENTU.jpg

SEJD Hatoo Opiniaun iha Audensia ...0

👤Admin 🕔19:03:40, 11 Julhu 2021

DILI - Sekretariu Estadu Juventude no Desportu (SEJD), Eng. Abrão Nokosiku Saldanha partisipa hodi fohanoin iha audensia públika ne’ebé Komisaun F Parlamentu Nasional hala’o iha Hotel . . .

Lee Kontinua
desiminasaun.jpg

Funsionariu SEJD Partisipa Desimi...1

👤Media DNICT 🕔10:16:15, 25 Junhu 2021

DILI- Dirijentes no funsionariu sira iha Sekretáriu Estadu Juventude no Desportu, iha Kinta, loron 24 fulan juñu tinan 2021 ne’e partisipa desiminasaun lei nu 7/2020, 26 Agosto kona ba medida . . .

Lee Kontinua
Entrega_xave.jpg

Sekretariu Estadu Juventude no De...3

👤Media DNICT 🕔10:04:46, 25 Junhu 2021

DILI- Sekretáriu estadu juventude no desportu sua excellensia Eng. Abrão Nokosiku Saldanha akompaña ho amo capelaun ba ema ho defisiensia Pe. Adrianus Olla, tersa loron 22 fulan juñu 2021 . . .

Lee Kontinua
SEJD_Vasina_Sinovac.jpg

Sekretariu Estadu Juventude no De...0

👤Admin 🕔20:01:28, 18 Junhu 2021

DILI – Sekretáriu Estadu Juventude no Desportu (SEJD), Abrão Nokosiku Saldanha, simu vasina Sinovac, dose dahuluk iha lansamentu ne’ebé realiza iha Universidade Nasional Timor . . .

Lee Kontinua
IMG-20210618-WA0019.jpg

SEJD Apresia Serbisu Hamutuk ho U...0

👤Admin 🕔16:33:55, 18 Junhu 2021

DILI – Sekretaria Estadu Juventude no Desportu (SEJD) apresia no agradese serbisu hamutuk no apoiu sira ne’ebé SEJD hetan husi UNICEF durante tinan barak nia laran. Apresiasaun ne’e hato’o . . .

Lee Kontinua
IMG-20210608-WA0009.jpg

SEJD haksolok ho atividade sira n...0

👤Admin 🕔14:10:10, 09 Junhu 2021

DILI – Sekretáriu Estadu Juventude no Desportu (SEJD), Sua Excellencia Abrão Nokosiku Saldanha apresia ho atividade hosi Aliansa Labarik Feto sira ka Girls Alliance. Sekretariu Estadu nian . . .

Lee Kontinua

Informasaun Foto

Informasaun Animasaun

Le'e Kontinua