TENDERIZASAUN

By Admin 16 Julhu 2019, 22:07:39 TLs

SEJD Loke Tenderizasaun

Despozisaun Patrimoniu Estado

Fa’an liuhusi Tenderizasaun Públiku nu’udar opsaun ne’ebé prefere ona ba dispozisaun Patrimóniu sira tanba normalmente ida-ne’e hetan retornu di’ak tebetebes ba Estadu. Se kualkér métodu seluk ba dispozisaun nian ne’ebé Komisaun Leilaun hili ona razaun hirak-ne’e tenke arkiva halo didi’ak. Informasaun klaru liu bele Download Manual Jestaun Patrimoniu Estadu iha ne'e.

Avizu ba Tenderizasaun:

Atu fó oportunidade ba Sidadaun hotu-hotu hodi partisipa iha Tenderizasaun, entaun avizu ne’e tenke publika iha Média Nasionál (Televizaun, Jornál ka Rádiu) durante loron 14 nia laran no loron ida antes abertura Tenderizasaun nian. 

Prosesu Tenderizasaun:

Tenke loke oportunidade ba Rekerrente sira atu hatama sira-nia proposta tenderizasaun nian mínimu iha loron 5 nia laran. Kondisaun Jerál sira sobre Tenderizasaun Públiku (Aneksu 24) tenke distribui ba ema hotu-hotu atu tama iha fatin Tenderizasaun nian. Atu hatama proposta uza Formuláriu Submisaun Proposta (Aneksu 25) tenke prenxe/kompleta. Atu bele garante katak proposta sira hotu hatama ona ne’e orijinál/puru, tenke selu valór proposta tenderizasaun nian iha depózitu 10% (halo favor, refere ba Procedimento Tesouro kona ba asunto ne).  Sei la simu proposta tender antes halo tiha pagamentu no aprezenta tiha resibu pagamentu nian.  Depózitu ne’e sei hamenus tiha husi presu fa’an ba kualkér tender ne’ebé manán, ka sei fó filafali iha momentu ne’ebé la halo kontratu fa’an nian (mezmuke konkorrente boot liuhotu deside atu la kontinua ho kompras ne’e).  Tenke enumera uluk Formuláriu Submisaun Proposta no imprime uluk atu nune’e fasil hodi bele halo auditoria ba depózitu hirak-ne’e.

Proposta hirak-ne’e tenke hatama iha envelope iha taka metin hatama iha Kaixa Tenderizasaun nian ne’ebé lokaliza iha fatin fa’an Patrimóniu nian.  Tenke arkiva rejistu sobre proposta tenderizasaun hirak-ne’ebé hatama ona (Aneksu 26), no tau Númeru Kontrolu ida ba Proposta Tenderizasaun hotu-hotu (hakerek iha envelope nia li’ur). Diretór DNGPE mak rai xave ba Kaixa Tenderizasaun sira-nian, no Kaixa Tenderizasaun ne’e tenke seguru to’o Komisaun Tenderizasaun halo abertura ofisiál ba Kaixa Tenderizasaun ne’e.

Abertura tenderizasaun:

Tenke forma/estabelese Komisaun Tenderizasaun ida ne’ebé kompostu husi pelumenus membru na’in haat.  Tuir Dekretu-Lei No. 41/2008, Komisaun Leilaun nia membru ida presiza tama iha Komisaun ne’e. Membru hirak-ne’ebé iha tenke kompostu husi Funsionáriu sira husi Ajénsia Governu tomak.

Bainhira loke proposta tenderizasaun tenke arkiva/dokumenta iha Minutas Loke Tenderizasaun nian (Aneksu 27) no Formuláriu Sumáriu Proposta Tenderizasaun nian (Aneksu 28). Minutas Abertura Proposta Tenderizasaun presiza Membru Komisaun Tenderizasaun ida-idak atu sertifika sira ka sira-nia membrus família imediatu (Aman, Inan, Oan, Alin-mane, Alin-feto, Primu, Tian, Tiun) la hatama proposta tenderizasaun no la iha interese pesoál iha Tenderizasaun ne’e.

Venda ne’e sei oferese ba rekerimento ne’ebé aas liuhotu ba artigu ida-idak, ho hanoin katak proposta tenderizasaun ida-ne’e liutiha rezerva ne’ebé Komisaun Leilaun aprova ona no ida-ne’e mak Governu Timor-Leste nia Interese sira. Se rejeita tiha proposta tenderizasaun ida tanba la reflete Governu-RDTL nia interese sira, tenke iha razaun sira ne’ebé klaru, ne’ebé hakerek ona iha minutas. Iha kazu montante proposta tenderizasaun ne’ebé idéntiku, sei oferese venda ne’e ba konkorrente ida uluk.  Sei halo kontaktu ba konkorrente sira ne’ebé manán via Telefone para hetan Informasaun sobre Karta Oferta Venda (haree Aneksu 29). Atu garante padraun aas sobre transparénsia ne’ebé haktuir iha prosesu oferta venda nian, tenke fó sai ba públiku sobre presu venda no Kompradór artigu ida-idak liuhusi Média Nasionál pelumenus loron tolu.                                                                      

Pagamentu:

Pagamentu ba Patrimóniu sira tenke lori Xeke-Banku ba Departamentu Dispozisaun Propriedade (DNGPE) nian hanesan konfirmasaun ba pagamentu kompletu. 

 

La konsege halo pagamentu iha oráriu ne’ebé konkorda ona:

Se konkorrente boot la konsege atu selu Patrimóniu ne’e iha tempu determinadu tuir oráriu, Komisaun Tenderizasaun sei presiza atu reuniaun fali, no kompras ne’e sei oferese fali ba konkorrente boot tuirmai (hanoin katak tenderizasaun ida-ne’e liu presu rezerva nian). Tenke arkiva mós anotasaun/rejistu sira sobre Rezultadu Tenderizasaun nian ne’ebé sei publika liuhusi Média Nasionál durante loron tolu. Prosesu iha leten ne’e tenke repete to’o Patrimóniu hirak-ne’e fa’an hotu, ka la iha ona tenderizasaun ne’ebé liu presu rezerva.