PERFIL SECRETARIO ESTADO

By Admin 27 Junhu 2019, 19:40:53 TLs

Perfil Secretário de Estado da Juventude e Desporto

Sr. Nélio Isaac Sarmento

Perfil Sekretariu Estadu Juventude no Desportu, Nelyo Isaac Sarmento Sekretariu Estadu moris iha Dili, 26 Marsu 1973. Akaba nia lisensiatura estudu jurnalismu iha Ensinu Superior Siensia Komunikasaun Semarang, Java Central, Indonesia. Konesidu nudar jornalista, cameraman no aprezentador notisias iha Televizaun Timor-Leste (TVTL).

Hahu kareira professional iha jurnalista desde tempu Indonezia to’o Timor-Leste ukun an. Alende nudar Xefi Redasaun iha Televizaun Timor-Leste (TVTL), asumi mos kargu nudar kontributor REUTERS, Ajensia Notisioza Reinu Unidu (UK). Durante haknar an nu’udar jurnalista, hetan mos oportunidade estudu jurnalismu nian iha televizaun Japaun, Estadu Unidos Amerikanu (EUA), Indonezia no nasaun membru CPLP. Iha 2008, hetan fiar sai assessor iha area Komunikasaun Sosial iha Ministeriu Presidensia Konsellu Ministru.

Iha 2012, hetan konfiansa hosi Primeiru Ministru Kay Rala Xanana Gusmao hodi kaer kargu nu’udar Sekretariu Estadu Komunikasaun Sosial (SEKOMS) iha V no VI Governu Konstitusional.

Ho kargu nu’udar Sekretariu Estadu Komunikasaun Sosial, konsege hamosu Lei Komunikasaun Sosial iha 2014 no sai matadalan no regulamentu ba servisu komunikasaun social tomak iha Timor-Leste. Alende ne’e, iha 2015, estabelese orgaun regulador Konsellu Imprensa hodi regula servisu komunikasaun social nian. Iha 2016, Timor-Leste nian mehi iha 1975 wainhira proklama independensia rai ne’e no mehi atu iha nia ajensia notisioza rasik, realiza duni no hamosu ajensia notisioza Timor-Leste ho naran ANTIL ne’ebe iha tinan 2017 liu hosi dezisaun Konsellu Ministru aprova naran TATOLI to’o ohin loron.

Prestasaun ne’ebe hetan wainhira asumi kargu nu’udar Sekretariu Estadu Komunikasaun Sosial (2012-2017). Iha 2018, hetan tan konfiansa hosi Primeiru Ministru Taur Matan Ruak hodi asumi kargu Sekretariu Estadu Juventude no Desportu (SEJD).