Governu aloka orsamentu 153,255.00 $USD ba Komemorasaun loron 12 Novembro

By Admin 05 Novembru 2019, 13:43:28 TLs JUVENTUDE
Governu aloka orsamentu 153,255.00 $USD ba Komemorasaun loron 12 Novembro

Keterangan Gambar : Komisaun Organizadora hamutuk ho SEJD halo konferensia inprensa ba media relasiona ho komemorasaun 12 Novembro


DILI- Guverno liu husi Secretaria Estadu Juventude no Desportu (SEJD) tinan ne’e aloka orsamentu ho total $153,255.00 USD hodi komemora loron 12 Novembro. Diretor Nasional Juventude SEJD David Tomas de Deus hateten total orsamentu nebe refere aloka ba atividade komemorasaun loron masakre Santa Cruz no loron Juventude Nasional iha municipiu ho nia orsamentu $132,000 USD no orsamentu ba komemorasaun masakre Santa Cruz iha Dili hamutuk $ 21,255.00 USD.

David de Deus hatutan , tinan ne’e Guverno mobiliza organizasaun juventude nebe parseiru ba dezemvolvimentu juventude hodi organiza eventu komemorasaun loron juventude nasional no loron masakre Santa Crus 12 Novembro.

“Hato’o ba publiku hotu katak ligasaun ho komemorasaun loron nasional juventude , iha tinan 2018 , Formalmente Komite 12 Novembro entrega ona ba guverno atu toma responsabilidade, entaun ba tinan 2019, tamba guverno labele sai autor implementador directa ba komemorasaun loron masakre Santa Cruz nomos selebrasaun loron Nasional ba Juventude tamba ne’e organiza organizasaun juventude sira nebe mak sai ona parseiru ba dezemvolvimentu juventude iha Timor Leste hodi forma komisaun organizadora (KO) atu bele organiza iventu rua ne’e.” dehan David Iha Konferensia ba imprensa nebe halao iha salao enkontro SEJD Tersa feira (05/11/2019) ne’e

Nudar David, Liu husi enkontru iha inisiu Outobru foin lalais ne’e forma ona komisaun rua : komisaun ida organiza ba komemorasaun masakre santa cruz iha nivel nasional iha Dili deit no komisaun ida seluk responsabiliza ba celebrasaun loron nasional Juventude no masakre santa Cruza nian iha Municipiu hotu inklui RAEOA.

Preparasaun ba atividade agora dadaun lao hela no Komisaun organizadora ba atividade rua refere kompostu husi joven voluntariu sira nomos Centru Juventude sira husi municipiu 12 no RAEOA.

@COPYRIGHT2019#DNICT-SEJD#
Hakerek Komentariu Iha Facebook

Hakerek Komentariu Iha Account Facebook

Write a comment

iha 2 Komentariu ba informasaun ne'e

Hare Komentariu Hotu-Hotu

Hakerek Komentariu