FETU Halo Seremonia Offisializa ba Estabelesementu Federasaun
Prezidenti FETU, Brigadeiro Jeneral Falur Rate Laek

By Admin 16 Outobru 2019, 16:07:53 TLs DESPORTU
FETU Halo Seremonia Offisializa ba Estabelesementu Federasaun

DILI (16/10/2019 ) – Maski harii ona iha Timor-Leste desde tinan 2012, Federasaun Tiru Timor-Leste (FETU), iha Kuarta (16/10/2019) offisialmente lansa sira nia estabelesementu federasaun iha Sede FETU, Taibessi, Dili.

Seremonia ofisializa FETU nian ho atividade tiru target ne’e hetan partisipasaun hosi Sekretariu Estadu Juventude no Desportu (SEJD), Nelyo Isaac Sarmento.

Prezidenti FETU, Brigadeiro Jeneral Falur Rate Laek esplika katak, modalidade tiru hanesan modalidade ida hosi atividade desportu ne’ebe ejisti ona legalmente iha Timor-Leste no haruka ona nia atleta dala barak ba tuir torneiu internasional.

“Federasaun Tiru atividade desporto ne’ebe halo parte mos ba atividade desportivu barak ne’ebe halo ona iha Timor-Leste no husi parte Federasaun Tiru ida ne’e mos importante ida para fo homenagen ba heroi sira no ba kombatentes libertasaun nasional sira ne’ebe uluk marka sira nia hanoin no lori sira nia talentu, sira nia koragen no brani iha konkista lina de anteira ne’e,” dehan Brigedeiro Jeneral Falur Rate Laek iha nia deskursu.

Sekretariu Estadu Nelyo Isaac Sarmento dezesa ba federasaun tiru ho inisiativa ida ne’e komesa hanoin ona atu halo aktividades ne’ebe diak, komesa identifika atletas sira ho diak, hodi partisipa iha kampionatus nasionais ho federasaun internasionais sira tuir mai.

“Federasaun tiru mos iha kampionatu internasional ba federasaun tiru ne’e rasik no laos ida ne’e deit ba maioria nasaun, loke mos rede ba federasasun sira hotu iha ne’e mos militares sira mos halo kompetisaun tiru iha kada regiaun ne’e,” dehan Nelyo Isaac Sarmento.
Sekretariu Estadu ne’e esplika katak, hosi prezensa federasaun desportiva hamutuk 34, uniku Federasaun Tiru mak primeiru hetan ona direitu ba utilidade publiku iha estadu Timor-Leste.

Atividade ida ne’e parte ida atu halo selesaun ba atleta tiru ne’ebe sei partisipa iha eventu SEA Games Manila 2019. Atividade ne’e uza kilat AR-20 hamutuk hat no pistol hamutuk 4 ne’ebe bai-bain uza iha kompetisaun internasional sira.

Partisipante ba atividade ne’e hamutuk ema nain 60 no maioria mai hosi membru F-FDTL no adidu militar sira hosi embaixada Australia ho Estadu Unidos Amerikanu. Iha atividade ne’e, sekretariu estadu mos hetan oprtunidade hodi tiru target uza AR-20 no Pistola.

@COPYRIGHT2019# PHOTOCREDIT#MEDIAGABSEJD#
Hare Komentariu Hotu-Hotu

Hakerek Komentariu