CNJTL realiza kongresu ba dala IV ho paradigma foun

By Media DNICT 16 Jeneiru 2020, 14:57:45 TLs JUVENTUDE
CNJTL realiza kongresu ba dala IV ho paradigma foun

Ramos horta akompaña ho S.E Nelyo Isaac no konvidadu sira abertura kongresu dahaat CNJTL


DILI - Sekretáriu Estadu Juventude no Desportu ( SEJD) , Nelyo Isaac Sarmento apela ba juventude loriku asuwain mai ho paradigma foun iha prosesu ukun rasik-an ne’e. Nelyo Isaac hato’o nia mensagen ne’e ba kongresista iha kongresu nasional juventude Timor-Leste ba dala IV ne’ebe realiza iha CCD-Dili Kinta (16/01).

Governante ne’e espera kongresu ho tema jeral “ Joven ho Paradigma Foun ba Transformasaun Global” bele transforma hanoin joventude sira nian ajuda ita nia estadu sai joven kontinuador ba nasaun RDTL tamba Konsellu Nasional Juventude Timor-Leste (CNJTL) laos organizasoens sosiedade sivíl maibe konsellu ida atu konsilla instituisaun estadu nian baseia ba polítika Juventude Nasional.

“ Iha tempu ukun a’an ne’e ita nia pradigma ne’e tenke foun no saida mak ita atu muda, hau espera katak iha kongresu ida ne’e bele transforma duni ita boot sira, transforma hanoin ida ne’e no ajuda ita nia estadu, ita nia estadu iha instuisaun lubuk ida ne’ebe iha obrigasoes no responsabilidade atu oinsa mak muda jovens sira nia hanoin atu sai juventude kontinuador ba ita nia nasaun RDTL, tamba ida ne’e hau fo hanoin ba CNJTL katak CNJTL laos organizasoes sosiedade sivil, laos NGO maibe CNJTL nudar konselho ida atu konsillia instuisaun estadu hotu-hotu nudar politika ba juventude nian “ dehan Nelyo Isaac.

Secretáriu Estado hatutan SEJD nudar instituisaun ida ne’ebé parseria ho juventude sira liu-liu CNJTL atu mai hanoin ho fuan oinsa atu hamutuk ba konstrusaun estadu nian atu implementa programa sira ne’ebé seidauk too iha nia objetivu, atu determina hamutuk iha kongresu loron tolu ( 3) ne’e ho hanoin úniku oinsa maka tane no lori nasaun ne’e ba oin hodi simu estafeta husi jerasaun tuan sira nian nomos maluk sira ne’ebé la hamtuk ona ona ita.

“ ita nia nasaun mai ho pensamentu foun no tama ona era globalizasaun iha ne’e laiha fronteira katak ema hotu-hotu mai iha ita nia nasaun ho pensamentu oi-oin maibe nasaun Timor tenke determina ninian pensamentu rasik katak aprende ho nasaun hotu-hotu bele atu lori nasaun ba oin, ita labele husik ita nia joven sira simu doutrina ne’ebe diferente teb-tebes ho ita nia situasaun no komesa husi inisiu ne’ebé ita nia tiun, inan-aman no avo sira halo no labele husik ita nia joven ne’eba risku no hanorin sira ita nia joven sira atu kontinuador no ben-estar ba ita nia nasaun ita juventude sira no kontribui ba estabilidade lalika fo tempu nesesariu, diak liu aprende buat ne’ebé ita iha tamba ou loron ruma ita mak sei jere ita nia a’an rasik iha estadu ne’e rasik “ tenik Nelyo.

Entretantu Doutor Jose Ramos Horta husu ba juven sira tenke estuda barak atu lori ita nia nasaun ne’e ba oin, laos mai ho pensamentu ida ne’ebé mak nakonu ho kritika, maibe kritika tenke iha dalan atu solusiona ita nia problema ne’ebe mak akontese iha ita nia rai laran.

Hakerek na’in : Frederico B.de Jesus

Editór : Robert Mendonça

@COPYRIGHT2020#MEDIAGABSEJD#DNCIT-SEJD#
Hare Komentariu Hotu-Hotu

Hakerek Komentariu