CHOQUE KAMPIAUN LIGA VOLLEYBALL 2019
AD SLB KAMPIAUN BA FETO

By Media DNICT 13 Jeneiru 2020, 10:09:39 TLs DESPORTU
CHOQUE KAMPIAUN LIGA VOLLEYBALL 2019

Klubo feto AD SLB sai mos kampiuaun ba liga volleyball 2019


DILI (12 JANEIRU 2019) – Kampiaun Liga Volleyball Timor-Leste dahuluk, AD. SLB iha epoka 2019 tenki entrega nia titlu kampiaun ba klubu Choque hafoin lakon 3-2 iha jogu final ne’ebe halao iha kampu Volleyball SEJD, Lecidere, Dili.

AD. SLB iha jogu final ne’e konsege lidera jogu iha set dahuluk ho vitoria 25-19, maibe tama ba set daruak, Choque halo jogu sai empata 1-1, hafoin manan ho skoru hanesan 19-25. Tama ba set datoluk, AD. SLB lidera tan fali jogu sai 2-1 hafoin manan ho skoru 25-13.

Mehi AD. SLB atu xavi titlu kampiaun lolos akontese iha set dahat, maibe Choque konsege hakoi mehi klubu ne’ebe konesidu ho naran Makikit Laulara ne’e. Iha set ne’e Choque konsege halo jogu sai empata tan 2-2 hafoin manan 19-25.

Ho rezultadu empata, jogu kontinua set ida tan hodi determina se mak sai kampiaun ba epoka 2019. Iha jogu ne’e, klubu rua hadau malu poin, maibe ikus Choque sai kampiaun hafoin manan ho skoru 12-15.

“SEJD sei kontinua apoiu ba kontinuasaun liga volleyball, inklui mos ba federasaun seluk ne’ebe iha hodi nune’e bele fasilita klubu ho nia jogador sira hatudu sira nia kompetisaun,” dehan Sekretariu Estadu Juventude no Desportu, Nelyo Isaac Sarmento iha nia deskursu.

Klubu foun Lalenok United ne’ebe lidera hosi Pedro Belo ho Genilda Gusmão konsege hadau pozisaun datoluk, no Academica UNTL iha pozisaun dahat.

Iha feto nian, AD. SLB konsege sai kampiaun hafoin iha final halakon Lalenok United ho skor 3-0 (25-16, 25-22 no 25-18).

Ba pozisaun datoluk hadau hosi klubu Academica UNTL no Citra Mares iha pozisaun dahat.

Iha epoka ne’e, sai melhor jogador maka Aduano  Silvano Feliz da Silva hosi klubu Choque no ba feto maka hosi klubu AD. SLB, Leticia F. Alinde Sousa.

Ba Melhor spiker mak Adelijia Caminha (AD. SLB) no Jean Christian A. da Silva (Choque). Melhor Tosser monu ba Meidy Rodili Rachman (Lalenok United) no Erwin Rusni (Choque).

Ba libeiro komisaun la konsege hetan, tamba jogador sira la priensi kriteria. Ba melhor ekipa feto nian monu ba Citra Mares, entertantu ba mane komisaun la hetan tamba la priensi kriteria.

Iha epoka ne’e, komisaun mos fo onra ba jogador tinan kiik hanesan Jefranho da Silva Neves hosi Choque no feto ba Mariani Maria Ximenes hosi Citra Mares ne’ebe nain rua ne’e ho idade tinan 15.

Komisaun mos fo onra ba melhor adeptus ne’ebe fo ba Virgilio Duarte Fernandes Soares hosi Munisipiu Lautem.

Liga Volley Ball Timor-Leste epoka 2019 partisipa hosi klubu 12 ba feto no mane. Klubu sira ne’e maka Academica UNTL, AD. SLB, ADR. União, Atone Ambeno, Café, Choque, Citra Mares, Fitun Lorosa’e, Lalenok United, Laloran Fronteira, Masakre Muapitine, no USET.

Total jogador ne’ebe joga hamutuk feto 110 no mane 110 ho partisipasaun jogador estranjeiru hamutuk 18 (feto 8, mane 10).

Liga ne’e hetan apoiu orsamentu hosi SEJD hamutuk US$ 71, 335.00.

Kampiaun ba epoka 2019 feto ho mane hetan osan ho valor US$ 8,000.00, US$ 6,000.00 (pozisaun daruak), US$ 4,000.00 (pozisaun datolu) no US$ 2,000.00 (pozisaun dahat). 

“Orsamentu ne’ebe SEJD apoiu hamutuk US$ 47,000.00 aloka ba manan nain sira, restu uza ba operasional no konsumu komisaun,” informa Inocencode Araujo, Prezidenti Federasaun Volleyball Timor-Leste.

 

@COPYRIGHT2020#MEDIAGABSEJD#DNCIT-SEJD#
Hare Komentariu Hotu-Hotu

Hakerek Komentariu