Jogu fronteira ba datoluk iha Munisipiu Bobonaro preparadu

By Media DNICT 07 Novembru 2019, 12:41:27 TLs DESPORTU
 Jogu fronteira ba datoluk iha Munisipiu Bobonaro preparadu

Keterangan Gambar : Presidente Komisaun Organizadora Jogu Fronteira Domingos Martins hato'o hela preparasaun KO nian ba media


Presidente Komisaun Organizadora (KO) Jugu Fronteira Domingos Martins hateten komisaun preparadu realiza eventu jogus fronteira nebe sei realiza iha loron 14-21 Novembro 2019 ne’e iha munisipiu Bobonaro.

“Tamba esperensia perparasaun bele loron hira deit mos ami perpara hela, ne’e laos buat foun ida mai hau nudar presidente komisaun tamba iha ona esperensia jogu fronteira (2012/2013 hanaran Copa Fronteira).” dehan Domingos.

Nudar Domingos, orsamentu nebe aloka sei utiliza mos ba manutensaun jinasiu , estadiun  no akomodasaun patisipantes sira durante estadia semana ida iha Maliana.

Partisipantes  sira sei konsentra hotu iha Maliana munisipiu Bobonaro iha loron 14 Novembro hodi kompete  jogu amizade ba modalidade tolu (3) hanesan futeból, voliból feto - mane nomos basketeból feto - mane.

Komisaun halo ona audiensia ho konsuladu Timor Leste nian iha Atambua atu bele koalia ho parte Imigrasaun rai rua nian (Timor Leste no Indonesia) hodi bele hare mekanismu konaba vistu tama no sai fronteira.

“Hau mos kontaktu ho ita nia konsuladu Atambua, konsuladu Atambua mos enkontro ho ita nia Imigrasaun no Imigrasaun Indonesia, sira husi Indonesia karik la iha passaporte bele utiliza dokumentu ruma hanesan KTP bele liu deit, tamba bandeira mak ida-idak nian, nasaun ida-idak ,administrasaun ida-idak nian maibe kultura ne’e ida deit, ida ne’emos sira kontente no espera ita nia jogu fronteira ne’e lao ho diak.” akresenta Domingos.

Secretario Estado Juventude no Desporto (SEJD) tranfere ona osan ho montante US$ 122,905 ba konta bankaria Confederasaun Desportu Timor Leste (CDTL) iha loron 5/11 foin lalais ne’e hodi KO ezekuta.

Jogu fronteira nee SEJD planeia hamutuk ho ministeriu Interior atu asegura oinsa bele kria paz no amizade munisipiu sira nebe iha lina fronteira hanesan Timor Leste iha munisipiu tolu, Oe-cusse Ambeno, Bobonaru, no Covalima,  enkuantu husi fronteira NTT Indonesia iha kabupaten tolu Malaka, Belu no Kefa (Timor Tengah Utara).

Realizasaun jogus fronteira iha Bobonaro tinan ne’e espera bele enkoraza kabupaten Belu iha Nusa Tenggara Timur atu sai fali uma nain jogus fronteira iha tinan rua tuir mai.

.

@COPYRIGHT2019#DNCIT-SEJD#
Hakerek Komentariu Iha Facebook

Hakerek Komentariu Iha Account Facebook

Hare Komentariu Hotu-Hotu

Hakerek Komentariu